Algemene Voorwaarden

GSM Middenwaard B.V., Schagen
Versie geldig vanaf: 27-02-2015

Artikel 1 Definities
1.1.
GSM Middenwaard: Besloten Vennootschap, of GSM Middenwaard, statutair gevestigd te Schagen en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62682768.
1.2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die aan GSM Middenwaard een opdracht heeft verstrekt tot
het verrichten van Diensten.
1.3. Diensten: alle activiteiten die GSM Middenwaard uitvoert in opdracht van de Klant. Hieronder valt
zeker te verstaan doch niet uitsluitend: reparatie van draagbare muziek- en mediaspelers, mobiele telefoons en andere draagbare multimedia apparaten zoals tablets alsmede eventuele andere werkzaamheden die GSM Middenwaard uitvoert voor de Klant.
1.4. Apparaten: de door de Klant geleverde in artikel 1.3. gedefinieerde apparatuur in
opdracht van door GSM Middenwaard te verrichten diensten;
1.5. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als
hierna opgenomen.
1.6. In deze algemene voorwaarden kan het woord schriftelijk ook worden aangemerkt
schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd,daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten.

Artikel 2 Algemene bepalingen
2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van
GSM Middenwaard en tevens alle overeenkomsten die GSM Middenwaard aangaat met haar Klant.
2.2 De door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de
hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan
met GSM Middenwaard.
2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen GSM Middenwaard en de Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
Artikel 3 Tarieven
3.1
Voor het verrichten van Diensten hanteert GSM Middenwaard de op de website van GSM Middenwaard gepubliceerde tarieven, tenzij nadrukkelijk anders wordt overeengekomen tussen de Klant en GSM Middenwaard.

3.2 GSM Middenwaard rekent geen onderzoekskosten voor het onderzoek aan toestellen tenzij anders
overeengekomen. Deze onderzoekskosten staan op de website van GSM Middenwaard gepubliceerd in de reparatie rubrieken. De onderzoekskosten komen te vervallen wanneer een toestel hersteld kan worden en er een akkoord door Klant aan GSM Middenwaard wordt gegeven om de reparatie uit te voeren.
3.3 GSM Middenwaard zal de Klant voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst een schatting
geven van de te maken uren. Deze schatting is indicatief en kan hoger of lager uitvallen.
3.4 Indien GSM Middenwaard een offerte uitvaardigt, zijn deze vrijblijvend tenzij nadrukkelijk anders
aangegeven.
3.5 Offertes van GSM Middenwaard zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen
termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot veertien dagen na de datum waarop de Algemene voorwaarden reparatie GSM Middenwaard, Schagen, versie geldig vanaf: 27-02-2015 –
offerte is uitgebracht.
3.6 Indien blijkt dat de bij de offerteaanvraag de door de Klant verstrekte gegevens onjuist waren heeft GSM Middenwaard het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

Artikel 4 Overeenkomst en meerwerk
4.1
Een overeenkomst tussen GSM Middenwaard en de Klant komt tot stand nadat de Klant een door
GSM Middenwaard uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard.
4.2 Indien GSM Middenwaard, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging
onbekend, meerwerk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is GSM Middenwaard gerechtigd de daaruit voortvloeiende meer kosten aan Klant in rekening te brengen. Indien Klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die GSM Middenwaard in rekening wenst te brengen, heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de Klant gehouden is het tot dusver door GSM Middenwaard uitgevoerde werk te vergoeden.
4.3 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Klant en GSM Middenwaard zijn
pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
4.4 Indien de Klant een overeenkomst met GSM Middenwaard wenst te ontbinden of annuleren komt
hem dit recht enkel toe indien hij GSM Middenwaard geheel vergoedt voor de tot dan toe verrichte
werkzaamheden of ingeval van annulering tien procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.

Artikel 5 Rechten en verplichtingen voor GSM Middenwaard
5.1 GSM Middenwaard garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd
onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2 Bij kenbaar gemaakte klachten van de Klant over de geleverde Diensten dient GSM Middenwaard
met Klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
5.3 GSM Middenwaard heeft het recht derden te betrekken of in te schakelen bij de uitvoering van
diensten.
5.4 GSM Middenwaard zal in het kader van de overeenkomst alle voorzorgsmaatregelen nemen ter
bescherming van de belangen van de Klant. De Klant zal zonder toestemming van
GSM Middenwaard aan derden geen mededeling doen over de aanpak van GSM Middenwaard, zijn werkwijze
en dergelijke.
Artikel 6 Rechten en verplichtingen voor de Klant
6.1
De Klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde
bepalingen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen is.
6.2 De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan GSM Middenwaard aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan GSM Middenwaard worden verstrekt. Pas nadat de gegevens compleet zijn, gaat de gegarandeerde reparatie doorlooptijd van start.
6.3 Indien in uitzondering op artikel 6.2 en 7.5 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan GSM Middenwaard zijn verstrekt, heeft GSM Middenwaard het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Klant in rekening te brengen.
6.4 Bij klachten over de door GSM Middenwaard geleverde Diensten dient de Klant deze klachten
schriftelijk kenbaar te maken aan GSM Middenwaard binnen veertien (14) dagen na levering van de
Dienst. De Klant vrijwaart GSM Middenwaard 3 maanden na levering van alle juridische claims naar
aanleiding van geleverde Diensten.
6.5 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
6.5.1`De in lid 6.5 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
6.5.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
6.5.3 De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Artikel 7 Reparatie en garantie
7.1. GSM Middenwaard geeft een garantie van 3 maanden op door GSM Middenwaard uitgevoerde reparaties
en van 3 maanden op de bij de reparatie gemonteerde onderdelen, tenzij anders op de
website van GSM Middenwaard staat vermeld.
7.2. De Klant kan aanspraak maken op de garantieregeling indien de apparatuur na
reparatie niet blijkt te functioneren.
7.3. Reparaties aan toestellen met vochtschade vallen buiten elke vorm van garantie.
7.4. Op het vervangen van accu’s wordt geen garantie verleend, noch worden de vervangen accu’s bij eventueel defect binnen de standaard garantieperiode in artikel 7.1 door GSM Middenwaard teruggenomen.
7.5. De Klant verplicht zich tot het meeleveren van screenlock codes en wachtwoorden om
de functionaliteit van geleverde apparatuur te kunnen testen. GSM Middenwaard is niet
verantwoordelijk voor vertragingen ten gevolge van het niet meeleveren van
voornoemde codes en wachtwoorden.
7.6. GSM Middenwaard behoudt zich het recht voor om geleverde apparatuur naar de oorspronkelijke
fabrieksinstellingen terug te zetten.
7.7. GSM Middenwaard is in geen geval aansprakelijk voor het verlies van datagegevens.

Artikel 8. Conformiteit
8.1. GSM Middenwaard zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte
overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de Klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de Klant en GSM Middenwaard in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
8.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 8.1, zullen de kosten voor het meerwerk als
bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van GSM Middenwaard worden
gefactureerd aan de Klant, tenzij de Klant naar inziens van GSM Middenwaard aannemelijk kan
maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering
van de overeenkomst aan de kant van GSM Middenwaard.
8.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door GSM Middenwaard te leveren
Diensten en/of Producten voor rekening komt van GSM Middenwaard, heeft de Klant geen recht op
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in
deze voorwaarden.

Artikel 9. Betaling
9.1.
Indien GSM Middenwaard de overeenkomst naar behoren heeft uitgevoerd, dient de Klant het
verschuldigde bedrag direct aan GSM Middenwaard te betalen op het moment dat de Klant de hem
toebehorende zaken komt afhalen, of de klant een melding heeft ontvangen dat de betaling voldaan moet worden tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen GSM Middenwaard en de Klant.
9.2. Mocht in afwijking van hetgeen bepaald in artikel 9.1 een nadere betalingstermijn worden opgegeven door GSM Middenwaard is het onderstaande van toepassing.
9.3. Indien Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de Klant van rechtswege
in verzuim zonder dat en nadere ingebrekestelling nodig is.
9.4. Bij een niet tijdige betaling is de Klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd
met de wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
9.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de Klant wordt gelegd, de Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 10. Overmacht
10.1. GSM Middenwaard is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen ten opzichte van de
Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
10.2. GSM Middenwaard kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is zowel de Klant als GSM Middenwaard gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.
10.3. GSM Middenwaard is niet verantwoordelijk voor de schade aan de apparatuur in artikel 1.4 voortkomend uit overmachtssituaties waaronder wordt verstaan situaties zoals brand, overstroming, noodweer, aardbeving, inbraak, lekkage en dergelijke.
10.4. GSM Middenwaard is gehouden aan een adequate verzekeringsdekking ter minimalisering van
eventuele schade als omschreven in artikel 10.3. De door de verzekering aan GSM Middenwaard uit
te keren schadevergoeding zal pro rato aan de klant in finale kwijting worden vergoed. In geval van totaalverlies zal de vergoeding gebaseerd zijn op de dagwaarde van de apparatuur in kwestie, met een maximum van €400,00. In geen geval levert GSM Middenwaard vervangende apparatuur.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1.
Iedere overeenkomst tussen GSM Middenwaard en de Klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. GSM Middenwaard kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld
voor niet behaalde resultaten.
11.2. Inspanning, dienstverlening en aansprakelijkheid vangen aan bij ontvangst ten kantore
van GSM Middenwaard en eindigen op het moment dat de apparatuur in artikel 1.4 wordt overgedragen aan de klant of expediteur ten kantore van GSM Middenwaard.
11.3. Indien GSM Middenwaard onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 11.1 toch aansprakelijk wordt
gesteld, is iedere aansprakelijkheid van GSM Middenwaard beperkt tot maximaal de factuurwaarde
van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11.4. In aanvulling op artikel 11.3 is GSM Middenwaard dan alleen aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
11.4.1 de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
11.4.2 de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van GSM Middenwaard aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan GSM Middenwaard toegerekend kunnen worden;
11.4.3 redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
11.5. GSM Middenwaard sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door
het gebruik van door GSM Middenwaard geleverde Diensten en/of Producten, met uitzondering van
situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van GSM Middenwaard.
11.6. GSM Middenwaard is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste
besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

Artikel 12 Toepasselijk recht
12.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij GSM Middenwaard partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht
van toepassing.
12.2. De Klant en GSM Middenwaard zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het
uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
© Copyright 2015 GSM Middenwaard B.V.